ZOF App

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ATAC spol. s.r.o. pro použití služby ZOF

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem je obchodní společnost ATAC spol s.r.o., IČ 47544376, se sídlem Grmelova 2106/13A, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, zapsána v obchodním rejstříku 7C 31955 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel je současně provozovatelem internetové stránky www.zofapp.cz (dále jen „Internetová stránka“).  

1.2. Objednatel

Objednatelem je uživatel mající právní osobnost, tedy:

  1. jakákoli zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, v případě osoby nezletilé pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (spotřebitel),
  2. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostník),
  3. právnická osoba mající právní subjektivitu (obchodní společnosti),

 a která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (jak je níže definována).

1.3. Poskytovatel a Objednatel jsou dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování a užívání Služby (jak je níže definována) a v aktuálním znění, které se nachází na Internetové stránce, jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

2.2. Právní vztahy Smluvních stran výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

2.3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


3. UZAVŘENÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

3.1. Objednatel objednává u Poskytovatele poskytnutí Služby závaznou objednávkou na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“).

3.2. V Objednávce Objednatel uvede zejména:
- druh Služby, kterou objednává a hodlá užívat,
- způsob platby Ceny (jak je níže definována),
- své jméno, příjmení, datum narození, adresu (u fyzické osoby nepodnikatele), a další kontaktní údaje předepsané ve formuláři Objednávky,

- své jméno, příjmení, datum narození, místo podnikání, IČ, DIČ (u fyzické osoby podnikatele), a další kontaktní údaje předepsané ve formuláři Objednávky,

- obchodní firmu, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, identifikaci statutárního zástupce, kontaktní osobu, a další kontaktní údaje předepsané ve formuláři Objednávky,

- příp. další údaje nutné k poskytnutí Služby, které jsou předepsány ve formuláři Objednávky.

Objednávka, která nebude obsahovat všechny výše uvedené údaje, se nepovažuje za Objednávku dle těchto Podmínek, ale pouze za žádost o využití Služby ve verzi „ZOFapp Personal“ dle čl. 4, odst. 4.2.4. těchto Podmínek.

3.3. Objednávku Objednatel učiní Poskytovateli prostřednictvím interaktivního formuláře na Internetové stránce. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Objednatelem.

3.4. Objednatel je povinen uvést v Objednávce pouze pravdivé a aktuální údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů v Objednávce.

3.5. Učiněním Objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

3.6. Objednávka se považuje za doručenou Poskytovateli okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Poskytovatele zaznamenají učinění Objednávky Objednatelem. Doručením Objednávky Poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva“). Obratem Objednatel obdrží na mailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce, její potvrzení, návod pro další postup při užívání Služby a fakturační údaje Poskytovatele.

3.7. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

3.8. Platnost smlouvy může být ukončena následujícími způsoby:

3.8.1. Písemnou dohodou Smluvních stran.

3.8.2. Výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V případě výpovědi Smlouvy se další postup poskytování Služby řídí dle čl. 7., odst. 7.3. těchto Podmínek.

3.8.3. Jednostranně písemným oznámením ze strany Poskytovatele doručeným Objednateli při porušení jeho závazků a povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto Podmínek. Další postup se řídí ustanoveními  čl. 6., odst. 6.2. a čl. 7., odst. 7.3.3. a násl.
 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli službu softwarové aplikace ZOF (dále jen „ZOF“) formou „SaaS“ /Software jako služba/ (dále jen „Služba“) a závazek Objednatele zaplatit za tuto službu Poskytovateli sjednanou Cenu.  Smluvní strany činí nepochybným, že „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci vždy s konkrétním  názvem dle odst. 4.2., kde je rovněž uvedena její hlavní funkcionalita  a která je dostupná z tam uvedené internetové adresy.

4.2. Předmětem Služby je přístup objednatele k následujícím službám a aplikacím, a to všem či pouze těm vybraným podle objednávky objednatele:

4.2.1. Přístup k receptům skrze službu „ZOF kuchařka“ prostřednictvím webového rozhraní www.zofapp.cz, a to za využití přihlašovacího jména a hesla objednatele.
4.2.2. Přístup k aplikaci určené pro provádění poradenství ve výživě skrze aplikaci “ZOFapp Profi“ prostřednictvím webového rozhraní https://www.zofapp.cz/verze-profi, a to za využití přihlašovacího jména a hesla objednatele.

4.2.3. Přístup k aplikaci určené pro poskytovatele gastronomických služeb a výrobce a prodejce potravin skrze aplikaci “ZOFapp Gastro“ prostřednictvím webového rozhraní https://www.zofapp.cz/verze-gastro , a to za využití přihlašovacího jména a hesla objednatele.

4.2.4. Přístup k aplikaci „ZOFapp Personal“ určené pro zájemce o stravování prostřednictvím webového rozhraní https://www.zofapp.cz/verze-personal,  a to za využití přihlašovacího jména a hesla objednatele.
 

5. LICENCE – UŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní a teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užívat ZOFapp (dále jen „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání vybrané Služby po dobu trvání platnosti Smlouvy a poskytování Služby Poskytovatelem Objednateli. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

5.2. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit Licenci je oprávněn pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele. Výjimka z tohoto ujednání platí v případě, kdy objednatel užívá službu podle bodu 4.2.2. článku 4. těchto Podmínek, tj. „ZOFapp Profi“ za účelem a při vytváření profilů svým klientům.

5.3. Objednatel není oprávněn překročit rozsah Licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito Podmínkami.

5.4. Objednatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě ani se snažit obejít zabezpečení a omezení účtů v aplikaci.

5.5. Obsah aplikace a webového portálu a obsah s aplikací a webovým portálem související je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy jiných osob a práva k takovému obsahu jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Obsahem se rozumí veškeré texty, grafický obsah, programové vybavení a celková koncepce. Objednatel nesmí vyrábět rozmnoženiny aplikace nebo jejích částí ani tímto pověřit jinou osobu.

5.6. Databáze:

5.6.1. Objednatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

5.6.2. Objednatel a Poskytovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Objednatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Poskytovatelem a stávají se součástí databáze Poskytovatele, aniž by Objednateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

5.6.3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti nahodilým změnám.

5.7. Objednatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.


6. CENA SLUŽBY A DOBA TRVÁNÍ LICENCE

6.1. Cena za poskytování Služby (dále jen „Cena“) je uvedena v ceníku Poskytovatele, který je umístěný na Internetové stránce Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Objednatel je povinen Cenu služby uhradit vždy včas a řádně podle výzvy či daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem. Cena se má za uhrazenou okamžikem připsání částky Ceny na účet Poskytovatele.

6.2. Cena je splatná vždy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Objednateli k jejímu zaplacení (výzva může být nahrazena vystavením daňového dokladu). Po marném uplynutí lhůty splatnosti Ceny ze strany Objednatele, dojde ze strany Poskytovatele ke stornování Objednávky a Poskytovatel je bez dalšího oprávněn jednostranně omezit nebo zrušit další poskytování Služby Objednateli, jeho účet v aplikaci zablokovat a ukončit Smlouvu.

6.3. Doba trvání Licence je totožná s dobou trvání platnosti Smlouvy. Výjimku tvoří doba pro užívání ZOFapp Profi a ZOFapp Gastro, kde platí jednoroční doba trvání Licence, která se při splnění podmínek pro její další používání periodicky opakuje. Tím není dotčena platnost Smlouvy, v rámci níž se povinnost Objednatele platby za Službu na další periodicky se opakující období jednoho roku automaticky obnovuje a užívání Služby vybrané Objednatelem automaticky pokračuje.
 

7. DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služby Objednateli okamžitě po zaplacení Ceny (platby), nejpozději následující pracovní den po připsání platby na účet Poskytovatele, a v poskytování Služby pokračovat po dobu trvání Smlouvy, není-li výslovně uvedeno ve Smlouvě či těchto Podmínkách jinak, zejména ve smyslu ujednání čl. 6., odstavce 6.2.

7.2. Služba je poskytována:

7.2.1. u „ ZOF kuchařka“ na dobu neurčitou po dobu existence aplikace a trvání platnosti Smlouvy.

7.2.2. u „ ZOFapp Profi“ na období vždy 1 (jednoho) roku po dobu existence aplikace a trvání platnosti Smlouvy.

7.2.3. u „ ZOFapp Gastro“ na období vždy 1 (jednoho) roku po dobu existence aplikace a trvání platnosti Smlouvy.

7.2.4. u „ZOFapp Personal“ na neurčitou po dobu existence aplikace a trvání platnosti Smlouvy.

7.2.5. Ustanoveními předchozích odstavců tohoto bodu 7.2. není dotčeno právo Smluvních stran ujednat písemnou formou odlišně dlouhou dobu poskytování Služby v konkrétním případě, zejména v rámci speciálních akcí a nabídek Služeb vyhlašovaných Poskytovatelem.

7.3. V případě ukončení platnosti Smlouvy:

7.3.1. dohodou dle čl.3, odst. 3.8.1., bere Objednatel na vědomí, že Poskytovatel mu ukončí bez dalšího poskytování Služby téhož dne, ke kterému byla Smlouva dohodou  ukončena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

7.3.2. výpovědí dle čl.3, odst. 3.8.2., bere Objednatel na vědomí, že Poskytovatel mu ukončí bez dalšího poskytování Služby prvního dne následujícího po uplynutí výpovědní lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

7.3.3. jednostranným oznámením Poskytovatele dle čl.3, odst. 3.8.3., bere Objednatel na vědomí, že Poskytovatel mu zablokuje jeho účet okamžitě a ukončí mu bez dalšího poskytování Služby v den odeslání oznámení o ukončení platnosti Smlouvy.

7.4. V případě ukončení Smlouvy výpovědí Objednatele (čl.3, odst. 3.8.2.)  či jednostranným oznámením Poskytovatele (čl.3, odst. 3.8.3.) nevzniká Objednateli nárok na vrácení žádné části již uhrazené Ceny.

7.5. Povinnost Poskytovatele poskytovat Službu zaniká v případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením Ceny (kterékoli její platby), resp. jakékoli její části.

7.6. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli, a to tak, že v případě dosavadního užívání zpoplatněných služeb Objednatelem zůstane mu zachován jeho základní profil (verze ZOFapp Personal) a znepřístupněna mu bude dosud placená licence.

7.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kompletní účet Objednatele zcela a okamžitě zrušit a přístup k němu a do aplikace poskytované Služby Objednateli zablokovat, dojde-li z jeho strany k hrubému porušení pravidel užívání Služby sjednaných Smlouvou a stanovených těmito Podmínkami, jakož i obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany mají za zcela nepochybné, že takový postup Poskytovatele zakládá ustanovení čl.7., odst. 7.3.3. ve spojení s čl. 3., odst. 3.8.3. Podmínek.

 Za hrubé porušení je považováno zejména:

- zveřejňování jakéhokoliv morálně nevhodného obsahu či obsahu nezákonného,

- zveřejňování a šíření poplašných zpráv či zpráv protizákonného charakteru,

- zveřejňování jakýchkoliv výzev či oznámení dehonestačního charakteru, 

- zneužití užívání Aplikace k jiné funkcionalitě, než k níž je Poskytovatelem určena (čl.4, odst. 4.1., odst. 4.2.),

- porušení čl. 5 Podmínek,

 - porušení povinností dle čl. 8, odst. 8.2., odst. 8.3., odst. 8.4., odst. 8.5. Podmínek.
 

8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1. Objednatel je povinen za poskytování Služby uhradit Poskytovateli Cenu řádně a včas.

8.2. Sdílení přihlašovacích údajů více Uživateli není povoleno nad rámec profilů vytvořených uživatelem v aplikaci.

8.3. Objednatel má povinnost nesdělovat své přístupové údaje k ZOF dalším osobám a chránit je před zneužitím třetí stranou.

8.4. Objednatel nesmí používat ZOF pro ilegální aktivity, rozesílání spamu, či aktivity, které odporují obecně závazným právním předpisům či dobrým mravům. Za takovéto aktivity Objednatele nenese Poskytovatel odpovědnost.

8.5. Objednatel nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

8.6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu Služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@kurzyatac.cz.

8.7. Objednatel si je vědom toho, že v rámci poskytování Služby získává Poskytovatel přístup k veškerým datům umístěným v účtu. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby Poskytovatel v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby (zejména za účelem diagnostiky nahlášených chyb, oprav a úprav systému apod.) zjistil obsah takových dat, ukládal je, archivoval, zálohoval, zpracovával apod.

8.8. Objednatel jednoznačně a bez jakýchkoliv pochybností rozumí své povinnosti v rámci užívání Aplikace a Služby:

- nezveřejňovat jakýkoliv morálně nevhodný obsah či obsah nezákonný,

- nezveřejňovat či šířit poplašné zprávy či zprávy protizákonného charakteru,

- nezveřejňovat jakékoliv výzvy či oznámení dehonestačního charakteru, 

- nezneužít užívání Aplikace k jiné funkcionalitě, než k níž je Poskytovatelem určena (čl.4, odst. 4.1., odst. 4.2.).

8.9. Objednatel je povinen u fotek a grafik, na které má zakoupenou licenci či ke kterým je vlastníkem licence, tuto skutečnost u takové fotografie jasně poznamenat v okamžiku jejího vložení do Aplikace. Neučiní-li tak, platí bez dalšího postup dle č.5., odst.5.6.2. a Poskytovatel nenese jakékoliv riziko náhrady škody za neoprávněné užití fotografie z jeho strany. V této situaci se má za to, že pochybil Objednatel a riziko náhrady škody jde k jeho tíži. Toto pravidlo činí Smluvní strany nezpochybnitelným.

8.10. Objednateli je zakázáno vytěžovat fotografickou či grafickou databázi spojenou s Aplikací jakýmkoliv jiným způsobem než je užívání Služby a Aplikace v rámci svého uživatelského účtu, zejména není dovoleno jakékoliv fotografie receptů u Aplikace „ZOF kuchařka“ šířit a používat vně vyjma užívání Služby v rámci Aplikace zakoupené u Licence „ZOFapp Gastro“ a „ZOFapp Profi“ či prodávat je třetím osobám vyjma „ZOFapp Profi“. Objednatel prohlašuje, že této své povinnosti je si jednoznačně vědom.
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

9.1. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k zajištění řádného fungování Služby.

9.2. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby a zajištěním jejího řádného fungování využívat i aplikace vyvinuté třetími subjekty, určené mimo jiné i k analýze dat jejich uložení apod.

9.3. Poskytovatel má povinnost, je-li o to požádán soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným věcně příslušným správním orgánem (dále též jen „Orgán veřejné moci“) případně, vyplývá-li taková povinnost z obecně závazných právních předpisů, zpřístupnit účet jakéhokoli Uživatele, případně jakákoli data Objednatele, k nimž má přístup, příslušnému Orgánu veřejné moci.

9.4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit přístup Objednatele k příslušnému účtu v případě, že dojde k porušení Smlouvy či těchto Podmínek Objednatelem ve smyslu čl. 7., odst. 7.3.3. ve spojení s čl. 3, odst. 3.8.3., ve smyslu čl. 7.6. a ve smyslu článku 6.2.

9.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu aplikace ZOF a to i bez předchozího oznámení. Případné výpadky řádného fungování Služby po dobu takových úprav se nepovažují za porušení povinností Poskytovatele dle Smlouvy, pokud souvislá doba trvání takových výpadků nepřesahuje 8 hodin.

9.6. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny, a nelze jim předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu Služby Poskytovatelem (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

9.7. Veškerá data (zejména fotografie, recepty) Objednatelem uložená na účet mu zřízený Poskytovatelem v rámci jeho užívání poskytované Služby jsou okamžikem uložení výlučným vlastnictvím Poskytovatele, a Objednatel k nim nemá žádné vlastnické ani užívací právo, není-li výslovně dohodnuto jinak. V tomto směru se poměry Smluvních stran řídí především dle čl. 5., odst. 5.6.


10. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

10.1. Poskytovatel neodpovídá za obsah a charakter dat Objednatele umístěných na příslušném účtu.

10.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v důsledku jakékoli nefunkčnosti, poruchy, chyby nebo závady Služby, případně její řádné funkcionality, o níž Objednatel nevěděl nebo ji nepředpokládal, a Objednatel se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu takové škody, ledaže Poskytovatel takovou škodu Objednateli způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

10.3. Poskytovatel neodpovídá za archivaci dat Objednatele (ačkoli je oprávněn takovou archivaci provádět).

10.4. Pro vyloučení pochybností Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že nese plnou odpovědnost za škody, které mu mohou být v důsledku používání Služby (resp. jejího omezeného používání či dočasného nepoužívání) způsobeny.

10.5. Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto Podmínek.

10.6. Vyloučení odpovědnosti:

10.6.1. Poskytovatel prohlašuje, že si velice váží a oceňuje zájem Objednatele a široké veřejnosti o tematiku zdravého stravování a zdravého životního stylu obecně. Současně veden snahou svými Službami přispět rovněž ke všeobecné osvětě v tomto oboru i vůči veřejnosti a v rámci korektního smluvního vztahu s Objednatelem, považuje v souladu se stávající legislativou za nezbytné prostřednictvím tohoto odstavce Podmínek informovat Uživatele a ujasnit problematiku eventuální odpovědnosti Poskytovatele při užívání jím poskytované Služby Uživateli, jakož za dopady, výsledky či výstupy s užíváním Služby související, z něho vycházející či z něj plynoucí, a to i vně smluvní vztah Smluvních stran, neboť takové užívání Služby se děje vždy způsobem unikátně individualizovaným díky jedinečnosti osoby Uživatele, která je na Poskytovateli zcela nezávislou a jím neovlivnitelnou. Smluvní strany potvrzují, že jsou nade všechnu pochybnost v této otázce jednotné, ztotožněné a Uživatel souhlasí s obsahem ujednání tohoto odstavce v bodech 10.6.2. a násl.

10.6.2. Informace publikované na Internetových stránkách Poskytovatele, zejména komentáře, doporučení, názory, statě, články a vysvětlení nebo jakýkoli další obsah zde zveřejněný, je nutno považovat za obsah nezávazného charakteru. Jakýkoliv obsah zveřejněný na Internetových stránkách není instrukcí, garancí, návodem, pokynem, příslibem, zárukou, výhodou, či tomu podobným sdělením, proto na zveřejněný obsah Internetových stránek nelze takto nahlížet. Obsah Internetových stránek má výhradně charakter ve směru vzdělávacím, osvětovém a informativním. Na Internetových stránkách publikované nápady, informace, pokyny, rady a myšlenky v jakémkoliv ohledu nemohou být chápány jako náhražka kvalifikovaných metod současné lékařské nebo psychologické diagnostiky a léčby. A proto by neměl Uživatel nahrazovat své současné nebo budoucí léčebné nebo psychologické procedury a techniky postupy uvedenými na Internetových stránkách, neměl by přerušovat nebo upravovat svoji současnou léčbu a medikaci na základě uvedených doporučení bez předchozí osobní konzultace záměru se svým lékařem.

10.6.3. Objednatel jakož i každý občan nese plnou odpovědnost za své fyzické, psychické a duševní zdraví a za svůj zdravotní stav komplexně. Rozhodnutím aplikovat, použít či realizovat jakýkoliv z postupů, procedur a technik zveřejněných na Internetových stránkách, bere subjekt uživatele plnou odpovědnost za výsledek na svém zdraví a svém zdravotním stavu. Zdravotní stav, psychické rozpoložení a schopnosti každého člověka se liší a účast na aktivitách podporovaných Službou Poskytovatele je vždy na vlastní riziko Uživatele.

Pokud se rozhodnete účastnit se těchto aktivit, činíte tak na základě své vlastní vůle a s plným vědomím a dobrovolným převzetím všech rizik spojených s takovými aktivitami. Činnosti podporované Službou mohou představovat riziko i pro ty, kteří jsou v současné době v dobrém zdravotním stavu.

10.6.4. Poskytovatel jednoznačně a výslovně vylučuje svou odpovědnost za obsah zveřejněných článků, doporučení, názorů, komentářů, vysvětlení, pokynů, informací, rad, nápadů a myšlenek zveřejněných na Internetových stránkách, zejména s ohledem na individualitu subjektu uživatele ovlivňující zásadně garance schopnost dostavení se možných daných účinků a výsledků, kterou při sebelepší snaze ze své strany nemůže Poskytovatel ovlivnit a tím v rozumné míře ani garantovat.

10.6.5. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za dopad doporučení, komentářů a informací, které jsou součástí Aplikace, neboť tyto nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly pravidelnou lékařskou péči, konzultace s lékařem a rady lékaře při léčbě konkrétních zdravotních poruch. Služba Poskytovatele není lékařským poradenstvím.

10.6.6. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za činnost Objednatele směrem ke třetím osobám, jimž v souvislosti s užíváním Služby a konkrétní Aplikace bude Objednatel jako „Asistent“ poskytovat doporučení a konzultace v podobě asistenčních služeb zejména při možném zjednání nápravy v jídelníčcích,ve  způsobu a složení stravování, při volbě  stravovacího režimu v uvažovaném vztahu k některým onemocněním, při vyhodnocování jeho vhodnosti, apod. Poskytovatel neodpovídá za obsah a  kvalitu informací a názorů na veřejných profilech Uživatelů, kteří tam píší svůj blog.

10.6.7. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak není Poskytovatel odpovědný ani přímo ani nepřímo za žádná zranění nebo škody způsobené aktivitami Uživatele při plánování stravy, realizaci stravovacích plánů, provádění asistenčních konzultací nebo přípravě jednotlivých jídlech podle konkrétních receptů, při používání Služby nebo i jeho neschopností používat Službu nebo její funkce, včetně jakéhokoli Obsahu nebo aktivit, ke kterým prostřednictvím Služeb Poskytovatele Uživatel přistupuje nebo se o nich dozví (např. Aktivita třetí strany, jako je kurz „zdravého vaření“), i když jsou způsobeny jako celek nebo část jednáním, nečinností nebo nedbalostí Poskytovatele nebo jednáním, nečinností nebo nedbalostí ostatních.

10.6.8. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za žádnou aktivitu třetích stran ani za aktivitu jakékoli skupiny Uživatelů při užívání Služby a Aplikace, které využívají nebo jsou propagovány nebo k nim prostřednictvím Služeb Poskytovatel přistupuje.

10.6.9. Následující upozornění Poskytovatele zakládají nevyvratitelnou domněnku, že Uživatel (jakož i veřejnost jako čtenář) byl ze strany Poskytovatele náležitě, jasně, srozumitelně a dostatečně informován:

- nepoužívejte informace zveřejněné na Internetové stránce pro diagnostiku svého zdravotního stavu nebo onemocnění, pro léčbu a nepodstupujte jakoukoliv zde uvedenou terapii či postup bez předchozího projednání se svým lékařem nebo zdravotnickým personálem. Je nutné vždy projednat se svým lékařem nebo jiným kompetentním zdravotníkem léčbu dříve, než započnete s aplikací postupu nebo přijmete jakoukoli terapii zdravotních potíží, jejíž doporučení je na Internetové stránce. Neučiníte-li tak, jednáte na svoji vlastní odpovědnost.

- trpíte-li zdravotními obtížemi, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Budete-li se řídit informacemi z Internetových stránek, aniž byste se předem poradili se svým lékařem, děláte to na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.  

- neopomíjejte rady odborných lékařů, neváhejte a neprodlévejte při vyhledání odborné lékařské péče, a to na podkladě informací, které jste si přečetli na Internetové stránce. Informace zveřejněné na Internetových stránkách nejsou náhradou osobního vztahu mezi pacientem a lékařem, popřípadě jiným kompetentním zdravotníkem. Služba Poskytovatele skrze Internetové stránky není v tomto smyslu koncipována ani k němu určena. Na Internetových stránkách zveřejněné informace, doporučení či prohlášení nesledují účel diagnostický.

- na Internetových stránkách zveřejněné informace, jakož obsah Služby, není v žádném případě lékařským doporučením či radou nebo doporučením, ale má charakter sdílení osobních vědomostí, odborných znalostí a zkušeností, společně s osvětou a podporou Uživatelů při formování jejich vlastního postoje a dovedností k dosažení stavu optimálního zdraví a péči o něj zejména v oblasti zdravého stravování. Každý Uživatel by měl při posuzování toho, co je pro něj a jeho zdraví optimální, stavět na spolupráci se svým kvalifikovaným lékařským profesionálem, neboť za své vlastní zdraví a kroky, které v péči o jeho optimální stav podnikne, je zodpovědný každý člověk sám osobně, a to i v případě, pokud jedná na základě informací, které si přečte, nebo mu jsou sděleny. Proto před použitím Služeb v souvislosti s jakoukoli úpravou stravovacího režimu a plánování stravy byste se měli poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče a zvážit související rizika. Používáním Služeb prohlašujete a stvrzujete, že jste od svého lékaře obdrželi souhlas s účastí na programech obsažených ve Službě, zejména plánování jídla nebo stravy nebo na jakékoli související činnosti, která vám byla poskytnuta v souvislosti se Službami.

10.6.10. Zveřejněním obsahu Internetových stránek Poskytovatel neposkytuje léčbu osob nebo diagnostiku jejich zdravotního stavu, ani svoji Službu tak neprezentuje. Údaje zveřejněné na Internetových stránkách nejsou určeny k nahrazení lékařské péče a nemohou nahradit vztah mezi Uživatelem a jeho lékařem.   
 

11. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu:

– jméno a příjmení, datum narození
– název firmy
– adresa sídla, bydliště, provozovny
– IČ, DIČ
– e-mailová adresa
– číslo bankovního účtu a kód banky
– telefonní číslo
– IP adresa
(dále jen „Osobní údaje Objednatele“)

11.3. Tyto Osobní údaje Objednatele je nutné zpracovat pro účely identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran.
Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), na které navazuje zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (platnost a účinnost dne 24. 4.2019). Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na „Nařízení“ jako na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

IP adresa bude dále zpracována taky pro účely zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

11.4. Uchování a zpracování Osobních údajů Objednatele bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

11.5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

11.6. Emailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené Smlouvy, pokud jej Objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu poskytování Služeb a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování.

11.7. Objednatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

– požadovat po Poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
– vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení má právo vznést námitku proti zpracování
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Objednatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 

12. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Uzavřením Smlouvy je mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, která vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování Služby.

12.2. Poskytovatel jakožto správce a zpracovatel je pro Objednatele oprávněn zpracovávat následující osobní údaje subjektů údajů, které jsou součástí profilů v ZOF Objednatele:

– titul
– pohlaví
– jméno, prostřední jméno a příjmení
– zdravotní a antropometrické údaje
- případně další osobní údaje nastavené Objednatelem
(dále jen „Osobní údaje“)

12.3. Zpřístupnění proběhne tak, že Osobní údaje budou do aplikace ZOF vloženy Objednatelem.

12.4. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování Služeb dle zadání Objednatele.

12.5. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;
b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
c) bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;
d) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám;
f) dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

12.6. Poskytovatel se zavazuje taktéž:

a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Objednatelem nebo přímo subjekty údajů;
b) zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem vymezeným touto Smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit Poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.

12.7. Poskytovatel i Objednatel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě Smlouvy a Smlouvy o zpracování povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

12.8. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Objednatele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

12.9. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 Nařízení určená Poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

12.10. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a jednat v souladu se zájmy Objednatele. Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje své povinnosti uložené Nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení Objednateli neprodleně oznámit.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

– poskytovatelé analytického software
– poskytovatelé marketingového software
– poskytovatelé účetního a platebního software
– poskytovatelé monitorovacího software
– poskytovatelé software pro péči o zákazníky
– poskytovatelé software pro servery
– poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

12.12. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti Smlouvy, její účinnost však skončí až po splnění povinností Poskytovatele dle čl. 12.13. Podmínek

12.13. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy, Smlouvy o zpracování či ukončení zpracování Osobních údajů je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od takového ukončení provést likvidaci Osobních údajů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování Osobních údajů, zejména aby:

– přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,
– provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná

12.14. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v pozici podzpracovatelů dle bodu 12.11. Podmínek. Tato povinnost Poskytovatele trvá i po skončení účinnosti Smlouvy o zpracování.

12.15. Objednatel je povinen:

a) informovat Poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování osobních údajů nebo,
b) provést likvidaci osobních údajů,

pokud pomine právní titul pro zpracování Osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.).

Při porušení tohoto ustanovení je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti Objednatelem vznikne, a Poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup Objednatele ke Službě, a to až do doby, než bude ze strany Objednatele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti.

12.16. Poruší-li Poskytovatel jeho povinnosti založené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škod u způsobenou zcela v důsledku takového zaviněného jednání.

12.17. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy o zpracování nebo Podmínek.

12.18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace Smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

12.19. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožnit Objednateli nebo třetí straně, která bude vůči Objednateli zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Poskytovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Poskytovatele, hradí Objednatel.
 

13. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

13.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v těchto Podmínkách výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence, nebo e-mailem v případě Poskytovatele na níže uvedenou adresu a v případě Objednatele na adresu, kterou sdělil Poskytovateli v Objednávce. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Jestliže je informace, oznámení nebo sdělení zasláno e-mailem, je považováno za řádně doručené okamžikem obdržení elektronického potvrzení o doručení (resp. odmítnutí příjemce odeslání tohoto potvrzení), nebo v okamžiku odeslání takového oznámení, které nebylo doručeno příjemci jen z důvodů ležících na jeho straně (za takové důvody se považují i např. technické potíže, neoznámení změny adresy apod.) Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely tohoto článku: pondělí až pátek – mimo dny pracovního klidu, od 9:00 do 15:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považováno 9:00 hodin následujícího pracovního dne. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani následující den po jejím uložení, a to tímto dnem.
 

14. POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE     

Tento článek Podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 1.2.a), (dále v tomto článku označován jako „Uživatel“).  Ustanovení uvedená v tomto článku se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti ve smyslu čl. 1.2. b), c).

Poskytovatel tímto informuje Uživatele, že:

- adresa pro doručování písemností Poskytovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Poskytovatele;

- telefonický kontakt Poskytovatele je 608879986;

- adresa Poskytovatele pro doručování elektronické pošty je info@zofapp.cz;

- odměna Poskytovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

- uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

- uživateli nevznikají náklady na dodání;

- k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari v aktuálních verzích;

- ve vztahu k Poskytovateli nevznikají Uživateli žádné náklady a nároky za použití komunikačních prostředků na dálku;

- údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím webových stránek Aplikace;

- opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět prostřednictvím technické podpory Poskytovatele, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

- poskytovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Poskytovatele závazné;

- poskytovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

- předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Poskytovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami;

- Uživatel v souladu s § 1837, písm. l) NOZ (Nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění) nemůže odstoupit od Smlouvy s ohledem na povahu a rychlost poskytované Služby. Objednatel-spotřebitel je si vědom, že obsahem objednávané Služby je digitální obsah nedodávaný na hmotném nosiči a odesláním Objednávky dává svůj výslovný souhlas k jeho dodání před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy s jasným vědomím, že v takovém případě v souladu s § 1837, písm. l) NOZ (Nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění) nemůže od Smlouvy odstoupit. 

- uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

- uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto Podmínky a veškeré Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv sporů mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy a/nebo těchto Podmínek, jsou k jejich řešení a rozhodování příslušné soudy České republiky, nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu.

15.2. Změna Podmínek:

15.2.1. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto Podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto Podmínek vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto Podmínek.

15.2.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit (dále jen „Změna“). Současně ujednávají, že Změna bude Objednateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Objednatelem do Aplikace, a zároveň bude zveřejněno nové úplné znění Podmínek na Internetové stránce, a to minimálně 30 dnů před nabytím účinnosti Změny. Objednatel má v takovém případě právo Změny odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dnů, která začne běžet den následující po odeslání oznámení Změny, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu. Odmítne-li Objednatel Změny, sjednávají Smluvní strany, že Smlouva mezi nimi sjednaná se má za ukončenou nejdéle ke dni účinnosti Změny, přičemž taková situace zakládá nároky dle čl. 7.5., čl. 7.4. a čl. 6.2. těchto Podmínek. V případě, že Objednatel nevyužije svého oprávnění Změny písemně odmítnout, má se za sjednané, že dnem jejich účinnosti se Smlouva nadále řídí takovými novými Podmínkami.

15.2.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu nebo k rozšíření uživatelského účtu Objednatele o nově objednanou aplikaci Služby z nabídky Poskytovatele, kterou Objednatel dosud neužíval), řídí se taková Smlouva Podmínkami ve znění platném a účinném ke dni uzavření takové Smlouvy.

15.3. Elektronická evidence tržeb: podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Objednatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

15.4. Souhlas se zpracováním souborů cookies uděluje Objednatel okamžikem uzavření Smlouvy podle přílohy č. 1 těchto Podmínek.

15.5. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek nebo kterékoli Smlouvy.

15.6. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 16.9. 2020.

 

 Souhlas se zpracováním souborů cookies

  PŘÍLOHA Č. 1

  VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

   společnosti ATAC spol. s r.o.   pro použití služby ZOF

   (dále jen „Podmínky“)

  1. Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám;  používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

  1. Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

  1. Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu trvání Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem podle ustanovení Podmínek.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

  1. Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.